M@xliner Site

Share idea and testing software open source free


ใส่ความเห็น

เอกสารทบทวน Data communication and network

Link เอกสาร Data communication and network  เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม  จากนอกห้องเรียน

1.  เอกสารของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์  สามารถดูเอกสาร  ที่นี้

  • คลิกที่  Link  แล้ว  กด Ctrl+F แล้วพิมพ์  แผนการเรียน  แล้วก็จะเจอเอกสารของอาจารย์ครับ

2.  เอกสารสรุป การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  สามารถดูเอกสาร  ที่นี้

เอกสารที่นำมาอ้างอิงมานี้ไม่ได้หวังผลกำไรใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่นำมาช่วยเหลือและเผยแพร่สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเรื่อง  Data communication and network   หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้  ณ  ที่นี้

โดย : Maxliner Site

Advertisements


ใส่ความเห็น

แนวข้อสอบ AI (Artificial intelligence)

แนวข้อสอบ  AI (Artificial intelligence)   มีดังต่อไปนี้

  1. CH4 – Genetic Algorithm(1) –  (3)       >>>>>>>>  15 % อ่านเพิ่มเติม


ใส่ความเห็น

แนวข้อสอบ algorithm และ Software Engineering

แนวข้อสอบ  Algorithm  และ  SE 

##############    Algorithm  5  ข้อ  #############

1.  Dynamic Programming 1 – 2         5  คะแนน

2.  อัลกอริทึมเชิงสุ่ม                                    5  คะแนน

3.  NP บริบูรณ์                                           5  คะแนน อ่านเพิ่มเติม